Reixat Bisellat Plus

El reixat metàl·lic Bisellat Plus està format per barrots passants de 25x25x1,5 mm. Posicionats a 45° i acabats en punta.

Una de les seves característiques és la seva aparença defensiva deguda a la seva terminació en la part superior.

Els perfils horitzontals són de 40x40x1,5 mm. I la separació entre ells és de 91,72 mm.

Mesura 2.700 mm de llarg i de 0,60 a 2,00 m d’altura.

Acabats
 post galvanitzatColors RALPost galva i plastificat

Pals

Els pals que sustenten la reixa, principalment són de tub galvanitzat quadrat de 60×60 mm o redons de 60Ø mm.

Els nostres treballs